Reklama
 
Blog | Jirka Just

Dazdrasmygda aneb bizarní sovětská jména

Sovětský svaz, který je bezmála 16 let historií, zanechal svou existencí nesmazatelné stopy. Ať se jednalo o pokus změnit tok řeky podzemními atomovými výbuchy nebo o sen vytvořit z Uzbekistánu exportéra bavlny, což se podepsalo na vysušování Aralského jezera. Stopa zůstala i v obyvatelích, kteří byli každodenně se systémem konfrontováni a museli se s ním naučit žít. Hloubku otisku, který Sovětský svaz zanechal je možné vidět ve vzpomínkách a nebo ve jménech. Tomu poslednímu je článek věnován.

Velká říjnová revoluce znamenala pro obyvatele skomírajícího carského Ruska velký zlom. Systém, který fungoval od druhé poloviny 15. století, byl definitivně rozprášen a s ním i jeho symboly – car, pravoslavná církev, samoděržaví. S novými vládci měla přijít nová éra, která si pod rudou vlajkou revoluce vytyčila cíl plně ovládnout válkou a občanskými nepokoji zmítanou Rus, posléze Evropu a následně celý svět. Podobně jako během Velké francouzské revoluce bolševici i usilovali o kompletní přeměnu staré společnosti do nového řádu. Došlo tedy nejen k vytvoření nových mocenských institucí, ale i terminologie a jazyka. Po vzoru Republikánského kalendáře vznikl na krátké období Sovětský revoluční kalendář, došlo ke kolektivizaci soukromého i veřejného života, byl dán silný akcent na industrializaci a transformaci zemědělské půdy do kolchozů (Kollektivnoje chozjajstvo – kolektivní zemědělské družstvo) a sovchozů (Sovetskoje chozjajstvo – státní zemědělský podnik).

Se změnou carského režimu vznikl mezi obyvatelstvem v 20. až 40. letech zvláštní jev, který bývá ruskými jazykovými vědci označován jako antroponomastický výbuch nebo antroponomastická povodeň. Jeho specifikum spočívalo v tom, že se objevila nová skupina rodných jmen, pomocí níž projevovali nositelé či jejich rodiče silnou identifikaci s novým systémem. Hlavní funkcí nově vzniklých jmen bylo  vytlačit tradiční pravoslavná pojmenování, čímž mělo být dosáhnuto úplné odstřižení od předchozích tradic. Tyto jména lze rozdělit podle vzniku několika kategorií.

V prvním případě se jedná o jména zahraniční a románových postav. V Sovětském svazu se tak objevilo značně netypické pojmenování jako například Анжелика (Anželika), Виолетта (Violetta), Рената (Renata), Альберт (Albert), Альфред (Alfred), Роберт (Robert) atd.

Reklama

Další kategorie byla tvořena podstatnými jmény obecnými a vlastními, které měly významový vztah k bolševické ideologii. Novorozenci tak dostávali jména typu Революция (Revoluce), Индустриализация (Industrializacija), Электрификация (Elektrifikacija), Аврора (Avrora), Октябрина/Октябрь (Oktjabrina/Oktjabr – symbolizující měsíc Velké říjnové revoluce), Майя/Мая (Majja/Maja – vztahující se k 1. květnu), Декабрист (Děkabrist – na památku povstání děkabristů v prosinci 1825), Ноябрина (Nojabrina – symbolizující měsíc VŘR podle gregoriánského kalendáře), ale i Седьмое Ноября [sic!] (Sedmoje Nojabrja).

Velkou popularitu zaznamenala i rodná jména bolševických vůdců a hrdinů zahraničního komunistického hnutí. Kromě obligátního pojmenování Владимир (Vladimir), Иосиф (Iosif – Stalin), Роза (Roza – Luxemburg), Эрнст (Ernst – Thälmann), Луиза (Luiza – Michel), Светлана (Svetlana – jméno Stalinovy dcery), se objevily i novotvary vytvořené zdrobnělinou či úpravou jmen komunistických představitelů. V této spojitosti vznikla jména Сталий, Сталик, Сталь, Сталина (Stalij, Stalik, Stal, Stalina), Энгелен, Энгельсина (Engelen, Engelsina), Будена (Buděna – podle Semjona Budjonného), Фрунзе (Frunze – podle Michaila Frunze), Дзефа/Дзерж (Dzefa/Dzerž – podle Felixe Dzeržinského), Луначара (Lunačara – podle Anatolije Lunačarského).

Jistou raritou je skutečnost, že se za celé období antroponomastického výbuchu neobjevuje rodné jméno Lenin. Profesorka Petrohradské státní univerzity Jelena Dušečkina tento jev přičítá velké autoritě, kterou jeho osoba požívala. Použití příjmení Lenin k pojmenování novorozence tak mohlo být vnímáno jako rouhání. K vyjádření úcty a lásky k dělnickému vůdci vznikla pojmenování tvořená prvními písmeny Leninova jména nebo z revolučních hesel. Utváří se tak Вилен(а), Виленин(а), Вил, Виль, Владилен(а) (Vilen(a), Vilenin(a), Vil, Vil', Vladilen(a)), ale také Вилора (Vilora – Vladimir Iljič Lenin – organizátor revoluce); Ленэра (Lenera – Leninova doba), Вилюр (Viljur – Vladimir Iljič miluje Vlast). Kombinováním prvních písmen Leninova jména se tato kategorie neohraničovala. Vznikala jména jako Даздрасмыгда (Dazdrasmygda – Ať žije svazek města a vesnice), Меженда (Meženda – Mezinárodní den žen), Рэксинд (Reksind – Dítě období kolektivizace vesnice), Рэм (Rem – Revoluce, Engels, Marx) apod. Jejich neúplný výčet naleznete níže.

Přestože je období válečného komunismu, NEPu a budovatelského úsilí dávno historií, je možné po celém Rusku najít obyvatele se stigmatem této doby. Doby, kdy se při snaze vykořenit z lidských myslí opium lidstva stal komunismus v podání bolševiků heroinem dělnické třídy. Éry budování beztřídní společnosti, na jejíž konci stálo vytvoření  třídy obyčejných lidí a třída nomenklatury. Zde uvedená jména by měla fungovat jako bizarní mementa na období ideologie, která si vytkla vybudovat ráj na Zemi a přitom použila ďábelských metod.

____________________________________

Арвиль – Армия В. И. Ленина → Arvil – Armija V. I. Lenina (Armáda V. I. Lenina) 
Бестрева – Берия — страж революции → Bestreva – Berija – straž revoljucii (Berija – ochránce revoluce)
Вектор – Великий коммунизм торжествует → Vektor – Velikij kommunizm toržestvujet (Veliký komunismus triumfuje)
Велиор – Великая Октябрьская революция → Velior – Velikaja Oktjabrskaja revoljucija (Velká říjnová revoluce)
Велира – Великий рабочий → Velira – Velikij rabočij (Veliký dělník)
Веор – Великая Октябрьская революция → Veor – Velikaja Oktjabrskaja revoljucija (Velká říjnová revoluce)
Видлен – Великие идеи Ленина → Vidlen – Velikije idei Lenina (Velké myšlenky Lenina)
Вилан – В. И. Ленин и Академия наук → Vilan – V. I. Lenin i Akademija nauk (V. I. Lenin a Akademie věd)
Вилен – В. И. Ленин → Vilen – V. I. Lenin
Виленор – Владимир Ильич Ленин — отец революции → Vilenor – Vladimir Iljič Lenin – otěc revoljucii (Vladimir Iljič Lenin – otec revoluce)
Вилор(а) – В. И. Ленин — организатор революции → Vilor(a) – V. I. Lenin – organizator revoljucii (V. I. Lenin – organizátor revoluce)
Вилорд – В. И. Ленин — организатор рабочего движения → Vilord – V. I. Lenin – organizator rabočego dviženija (V. I. Lenin – organizátor dělnického hnutí)
Вилорик – В. И. Ленин — освободитель рабочих и крестьян → Vilorik – V. I. Lenin – osvoboditel rabočich i krestjan (V. I. Lenin – osvoboditel dělníků a rolníků)
Вилюр – Владимир Ильич любит Родину → Viljur – Vladimir Iljič ljubit Rodinu (Vladimir Iljič miluje Vlast)
Виль – В. И. Ленин → Vil – V. I. Lenin
Винун – Владимир Ильич не умрет никогда → Vinun – Vladimir Iljič ne umret nikogda (Vladimir Iljič nikdy nezemře)
Вист – Великая историческая сила труда → Vist – Velikaja istoričeskaja sila truda (Veliká historická síla práce)
Владилен – Владимир Ильич Ленин → Vladilen – Vladimir Iljič Lenin
Владлен – Владимир Ленин → Vladlen – Vladimir Lenin
Волен – Воля Ленина → Volen – Volja Lenina (Vůle Lenina)
Ворс – Ворошиловский стрелок → Vors – Vorošilovskij strelok (Vorošilovský střelec)
Гертруда – Героиня труда → Gertruda – Geroinja truda (Hrdinka práce)
Дазвсемир – Да здравствует всемирная революция → Dazvsemir – Da zdravstvujet vsemirnaja revoljucija (Ať žije celosvětová revoluce)
Даздрасен – Да здравствует седьмое ноября → Dazdrasen – Da zdravstvujet sedmoje nojabrja (Ať žije sedmý listopad)
Даздрасмыгда – Да здравствует смычка города и деревни → Dazdrasmygda – Da zdravstvujet smyčka goroda i děrevni (Ať žije svazek města a vesnice)
Даздраперма – Да здравствует первое мая → Dazdraperma – Da zdravstvujet pervoje maja (Ať žije první máj)
Далис – Да здравствуют Ленин и Сталин → Dalis – Da zdravstvujut Lenin i Stalin (Ať žijí Lenin a Stalin)
Дележ – Дело Ленина живет → Dělež – Dělo Lenina živjot (Dílo Lenina žije)
Динэр(а) – Дитя новой эры → Diner(a) – Ditja novoj ery (Dítě nové doby)
Донэра – Дочь новой эры → Donera – Doč novoj ery (Dcera nové doby)
Дотнара – Дочь трудового народа → Dotnara – Doč trudovogo naroda (Dcera pracujícího lidu)
Идлен – Идеи Ленина → Idlen – Idei Lenina (Myšlenky Lenina)
Изаида – Иди за Ильичем, детка → Izaida – Idi za Iljičem, dětka (Následuj Iljiče, dítě)
Изили – Исполнитель заветов Ильича → Izili – Ispolnitěl zavětov Iljiča (Vykonavatel Iljičových odkazů)
Изиль – Исполняй заветы Ильича → Izil – Ispolnjaj zavěty Iljiča (Vykonávej Iljičovy odkazy)
Кид – Коммунистический идеал → Kid – Kommunističeskij ideal (Komunistický ideál)
Ким – Коммунистический Интернационал молодежи → Kim – Kommunističeskij Internacional molodeži (Komunistická internacionála mládeže – předchůdce Komsomolu z let 1919-1943)
Крармия – Красная армия → Krarmija – Krasnaja armija (Rudá armáda)
Кукуцаполь – Кукуруза — царица полей → Kukucapol – Kukuruza – carica polej (Kukuřice – královna polí)
Лагшмивара – Лагерь Шмидта в Арктике → Lagšmivara – Lager Šmidta v Arktike (Schmidtův tábor v Arktidě)
Ласт – Латышский стрелок → Last – Latyšskij strelok (Lotyšský střelec)
Лапанальда – Лагерь папанинцев на льдине → Lapanalda – Lager papanincev na ldině (Tábor papaninců na ledové kře)
Ледат – Лев Давидович Троцкий → Ledat – Lev Davidovič Trockij
Ледруд – Ленин — друг детей → Ledrud – Lenin – drug dětěj (Lenin – přítel dětí)
Лелюд – Ленин любит детей → Leljud – Lenin ljubit dětěj (Lenin miluje děti)
Ленар(а) – Ленинская армия → Lenar(a) – Leninskaja armija (Leninova armáda)
Ленгенмир – Ленин — гений мира → Lengenmir – Lenin – genij mira (Lenin – světový génius)
Ленинид – Ленинские идеи → Leninid  Leninskije idei (Leninovy myšlenky)
Ленинир – Ленин и революция → Leninir – Lenin i revoljucija (Lenin a revoluce)
Лениор – Ленин и Октябрьская революция → Lenior – Lenin i Oktjabrskaja revoljucija (Lenin a Říjnová revoluce)
Ленора – Ленин — наше оружие → Lenora – Lenin – naše oružije (Lenin – naše zbraň)
Лента – Ленинская трудовая армия → Lenta – Leninskaja trudovaja armija (Leninova dělnická armáda)
Лентрош – Ленин, Троцкий, Шаумян → Lentroš – Lenin, Trockij, Šaumjan
Лес – Ленин, Сталин → Les – Lenin, Stalin
Лестак – Ленин, Сталин, коммунизм → Lestak – Lenin, Stalin, kommunizm (Lenin, Stalin, komunismus)
Леундеж – Ленин умер, но дело его живет → Leunděž – Lenin umer, no dělo ego živjot (Lenin zemřel, ale jeho dílo žije)
Лист – Ленин и Сталин → List – Lenin i Stalin (Lenin a Stalin)
Лориэрик – Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм → Lorierik – Lenin, Oktjabrskaja revoljucija, industrializacija, elektrifikacija, radiofikacija i kommunizm (Lenin, Říjnová revoluce, industrializace, elektrifikace, radiofikace a komunismus)
Луиджи(а) – Ленин умер, но идеи живы – Luidži(a) – Lenin umer, no idei živy (Lenin zemřel, ale myšlenky žijí)
Лунио – Ленин умер, но идеи остались → Lunio – Lenin umer, no idei ostalis (Lenin zemřel, ale myšlenky zůstaly)
Люблен – Люби Ленина → Ljublen – Ljubi Lenina (Miluj Lenina)
Марлен – Маркс, Ленин → Marlen – Marx, Lenin
Маэлс – Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин → Maels – Marx, Engels. Lenin, Stalin
Маэнлест – Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин → Maenlest – Marx, Engels. Lenin, Stalin
Меженда – Международный женский день → Meženda – Meždunarodnyj ženskij děň (Mezinárodní den žen)
Мэлор – Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция → Melor – Marx, Engels, Lenin, Oktjabrskaja revoljucija (Marx, Engels. Lenin,Říjnová revoluce)
Мюнд – Международный юношеский день → Mjund – Meždunarodnyj junošeskij děň (Mezinárodní den mládeže)
Нинель – Ленин → Ninel – Lenin (zrcadlově)
Нисерха – Никита Сергеевич Хрущев → Nisercha – Nikita Sergejevič Chruščjov
Одвар – Особая Дальневосточная армия → Odvar – Osobaja Dalněvostočnaja armija (Zvláštní armáda Dálného východu)
Орлетос – Октябрьская революция, Ленин, труд — основа социализма → Orletos – Oktjabrskaja revoljucija, Lenin, trud – osnova socializma (Říjnová revoluce, Lenin, práce – základ socialismu)
Оюшминальд(а) – О. Ю. Шмидт на льдине → Ojušminald(a) – O. Ju. Šmindt na ldině (O. J. Schmindt na kře)
Папиp – Паpтийная пиpамида → Papir – Partijnaja piramida (Stranická pyramida)
Полза – Помни ленинские заветы → Polza – Pomni leninskije zavety (Měj na paměti leninské odkazy)
Порес – Помни решение съездов → Pores – Pomni rešenije sjezdov (Měj na paměti rozhodnutí sjezdů)
Пофистал – Победитель фашизма Иосиф Сталин → Pofistal – Poběditel fašizma Iosif Stalin (Přemižitel fašismu Josef Stalin)
Правлен – Правда Ленина → Pravlen – Pravda Lenina
Придеспар – Привет делегатам съезда партии → Priděspad – Privet delegatam sjezda partii (Pozdrav delegátům stranického sjezdu)
Пятвчет – Пятилетку в четыре года → Pjatvčet – Pjatiletku v četyre goda (Pětiletku za čtyři roky)
Райтия – Районная типография → Pajtija – Rajonnaja tipografija (Oblastní typografie)
Ревмарк – Революционный марксизм → Revmark – Revoljucionnyj marksizm (Revoluční marxismus)
Pевмиpа – Революции миpовой аpмии/Революция мира → Revmira – Revoljucii mirovoj armii/Revoljucija mira (Revoluci světové armádě/Světová revoluce)
Рем – Революция мировая → Rem – Revoljucija mirovaja (Světova revoluce)
Рим – Революция и мир → Rim – Revoljucija i mir (Revoluce a svět)
Роблен – Родился быть ленинцем → Roblen – Rodilsja byť lenincem (Zrozen být leninovcem)
Pосик – Pоссийский исполнительный комитет → Rosik – Rossijskij ispolnitelnyj komitet (Ruský výkonný výbor)
Рэм – Революция, Энгельс, Маркс → Rem – Revoljucija, Engels, Marks (Revoluce, Engels, Marx)
Силен – Cила Ленина → Silen – Sila Lenina (Síla Lenina)
Стален – Сталин, Ленин → Stalen – Stalin, Lenin
Статор – Сталин торжествует → Stator – Stalin toržestvujet (Stalin triumfuje)
Таклис – Тактика Ленина и Сталина → Taklis – Taktika Lenina i Stalina (Taktika Lenina a Stalina)
Томик – Тоpжествyют маpксизм и коммyнизм → Tomik – Toržestvujut marksizm i kommunizm (Marxismus a komunismus triumfují)
Томил – Торжество Маpкса и Ленина → Tomil – Toržestvo Marksa i Lenina (Triumf Marxe a Lenina)
Тpик(ом) – Тpи «К» — комсомол, Коминтеpн, коммyнизм → Trik(om) – Tri K – komsomol, Komintern, kommunizm (Tři K – komsomol, Kominterna, komunismus)
Тролебузина – Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев → Trolebuzina – Trockij, Lenin, Bucharin, Zinovev (Trockij, Lenin, Bucharin, Zinověv)
Тролен – Троцкий, Ленин → Trolen – Trockij, Lenin
Фэд – Феликс Эдмyндович Дзеpжинский → Fed – Felix Edmundovič Dzeržinskij
Челнальдин(а) – Челюскин на льдине → Čelnaldin(a) – Čeljuskin na ldině (Čeljuskin na kře)
Эрлен – Эра Ленина → Erlen – Era Lenina (Leninova epocha)
Ясленик – Я с Лениным и Кpyпской → Jaslenik – Ja s Leninym i Krupskoj (Jsem s Leninem a Krupskou)

_________________________________________________

Jak měla vypadat Moskva, kdyby se neuskutečnila druhá světová válka. Snímek z roku 1938.